Thursday, 3 April 2008

SA GESLAGREGISTERS (Wam -Wy) BESKIKBAAR

GISA maak hiermee bekend dat Volume 16 (Wam-Wy) van die Suid-Afrikaanse Geslagregisters so pas verskyn het. Dit kan bestel word by:

GISA, Posbus 3033, Matieland, 7602

Tel: 021-887 5070 Faks: 021-887 5031

of per e-pos by Elbie Endemann (Bestellings): orders@sun.ac.za

Die prys van die boek is R360 plus R50 (vir posgeld, versekering en verpakking), totaal R410. Vir buitelandse bestellings is die posgeld op aanvraag. Volumes 1-15 is ook beskikbaar teen R360 elk; posgeld kwotasie op aanvraag.

Tjeks uitgemaak aan ‘GISA’, of direkte inbetalings in GISA se rekening kan gedoen word : ABSA Bank Stellenbosch, Takkode: 33 44 10, Spaarrekening nr.: 9090 7597 85, Deposito Verwysing: U naam (dit is belangrik om u betaling op ons bankstaat te identifiseer). Faks bewys van betaling, met u bestelling en posadres, aan GISA of stuur per e-pos aan Elbie Endemann. Laat 6 weke toe vir aflewering gedurende spitstye net na ‘n publikasie.

Navorsers word gevra om asseblief hul bydraes t.o.v. alle vanne wat uitgelaat was in vorige volumes, voor einde Mei 2008 te stuur aan GISA by: Posbus 3033, Matieland, 7602 of e-pos aan: gisa@sun.ac.za om vir insluiting in volume 17 (X-Z & Add.) in aanmerking geneem te word. Geen bydraes daarna sal in aanmerking kom nie, maar laat bydraes sal nietemin op lêer gehou word vir insluiting in 'n heruitgawe op 'n later stadium. Let wel dat omvangryke vanne en vanne wat reeds gepubliseer is, net tot om en by 1900 opgeneem word.

NB laat weet as u e–posadres verander. Stuur u naam en huidige plus nuwe e-posadres.

Leon Endemann, GISA

April 2008

__________________

GISA is happy to announce that Volume 16 (Wam-Wy) of the South African Genealogies, is now available and can be ordered from:

GISA, P O Box 3033, Matieland, 7602

Tel: 021-887 5070 Fax: 021-887 5031

or by e-mail from Elbie Endemann (Orders): orders@sun.ac.za

The price of the book is R360 plus R50 (postage, insurance and packing), totalling R410. Postage on request for overseas orders. Volumes 1-15 are also available at R360 each; postage quote on request.

Cheques to be made out to ‘GISA’, or direct deposits can be made into GISA’s account : ABSA Bank Stellenbosch, Branch Code: 33 44 10, Savings Account no.: 9090 7597 85, Deposit Reference: Your name (this is important to identify your payment on our bank statement). Fax proof of payment, with your order and postal address, to GISA or send by e-mail to Elbie Endemann. Allow 6 weeks for delivery during peak times just after a publication.

Researchers are kindly requested to please submit their contributions for all surnames that were omitted in previous volumes to be considered for inclusion in Volume 17 (X-Z & Add.) to GISA at: P O Box 3033, Matieland, 7602 or e-mail to: gisa@sun.ac.za. These contributions must be in before the end of May 2008. Late contributions will be kept on file for inclusion in a reprint at a later stage. Please note that information on extensive families and those that have already been published will only be included up to more or less 1900.

NB let us know if your e-mail address has changed. Send your name and current plus new e-mail address.

Leon Endemann, GISA

April 2008

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...