Wednesday, 29 October 2008

Dealing in Historical Documents

A scary report for South African genealogists to note:

What family historian wouldn't love to possess their great, great grandfather's original will or a centuries old family Bible? Such items are treasures for anyone with a love of history. But they are also a rich source of income for collectors, leading to our nation's history disappearing piece by piece into private hands.
 • In the summer of 2006, a former National Archives intern named Jim McTague stole 164 historical documents from NARA's Philadelphia facility, selling almost half of them on eBay.
 • Six years earlier, former National Archives employee, Shawn P. Aubitz, pilfered several hundred documents and photos over a period of months, including pardons signed by Presidents James Madison and Abraham Lincoln.
 • During a six-year period from 1996-2002, a Virginia amateur historian named Howard Harner repeatedly tucked Civil War papers into his clothes and smuggled them out of a National Archives research room.
 • In 2006, Western Washington University discovered that more than 600 pages of maps, lithographs, charts and illustrations had been torn from at least 102 vintage volumes.
 • Edward Forbes Smiley III, a Massachusetts dealer, was sentenced to 42 months in prison for stealing 98 rare maps from university libraries in the United States and United Kingdom between 1998 and 2005.
These and other thefts of historical documents are discussed in the excellent article To Catch a Thief which appeared in the April issue of Smithsonian Magazine. In response to such thefts, the National Archives has a program in place to help recover lost and stolen documents.

Read more at: About.com: Genealogy.

Saturday, 18 October 2008

10 Ways to Celebrate Family History Month

October is regarded by many, especially in America, as "Family History Month". Many genealogists have adopted the month as their own. Who the person is who came up with this idea nobody knows, neither why October was chosen. However, whether you're new to genealogy, or have devoted a lifetime to it, here are some ways to craft and commemorate your past.

1. Get Started Tracing Your Family Tree;
2. Create a Family Cookbook;
3. Record Family Stories;
4. Uncover Your Family Health History;
5. Take a Trip Back in Time;
6. Scrapbook Your Family Heritage;
7. Start a Family Website or Blog;
8. Preserve Your Family Pictures;
9. Get the Next Generation Involved;
10. Craft a Heritage Gift.

Click HERE for the detail.

Sunday, 12 October 2008

GRATIS HANDLEIDING VIR GENEALOGIESE NAVORSING

Daniël Jacobs skryf op SAGEN:

Die 2004-weergawe van my Handleiding vir Genealogiese Navorsing is al geruime tyd beskikbaar. Klik HIER om dit af te laai. Die grootte van die volledige handleiding was altyd ongeveer 24 MB. Sommige mense het probleme ondervind met die aflaai daarvan. Daar is nou 'n PDF-weergawe van 14MB beskikbaar vir aflaai. Ek glo die PDF-weergawe sal minder probleme gee met die aflaai. (Dit beslaan 189 bladsye met 94 aanhangsels -- altesame 389 bladsye.)

Daniël skryf onder meer in die handleiding:

 • Ek het ‘n BA Hons in Geskiedenis aan die US en die Nasionale Diploma in Argiefwetenskap aan die RSA Technikon verwerf. Ek doen reeds die afgelope 18 jaar genealogiese en historiese navorsing en was vir 3 jaar werksaam in die NGK-argief en vir 3 jaar in die Nasionale Argief in Kaapstad. Ek het ook in September 2004 ‘n boek oor die geskiedenis van die Vosloo-familie voltooi vir mnr. Ton Vosloo, die voorsitter van NASPERS. Sedert 1992 is die kursus reeds deur meer as 80 mense bygewoon.
 • Die doel met die kursus is om vir die kursusganger te leer hoe om familienavorsing te doen. Alhoewel groot dele van die kursus van waarde sal wees vir navorsing oor enige Suid-Afrikaanse bevolkingsgroep, word in die bespreking van bewaarplekke, bronne en die gevallestudie veral gefokus op die bronne en navorsingsmetodiek wat vir navorsing oor blanke Afrikaner-families van belang is.
 • Wat is die oorsprong van die kursus? Ek het dikwels in die Nasionale Argief, Kaapstad se leeskamer opgelet dat 'n persoon byvoorbeeld die oggend in die argief sou aankom, die hele dag daar vertoef en dan die volgende dag weer daar is. Met die aanknoop van 'n geselsie het ek dikwels vasgetel dat die persoon nog nooit in die argief was nie, ten spyte van 'n hele dag se navorsing, veel vordering gemaak het nie. As ons dan gesels oor waarna die persoon op soek was, kon ek dikwels, deur die gee van 'n paar leidrade, hom of haar help om wesentlik vordering te maak met sy of haar navorsing. Ek het toe mettertyd besef dat daar 'n behoefte is aan 'n praktiese kursus wat vir die navorser vertel wat hy moet doen vandat hy by die argief se deur instap totdat hy weer daar uitstap. Die materiaal is dus baie prakties.
 • Die argiewe en ander navorsingsinstellings bevat 'n onuitputlike bron van inligting. Daar word beweer dat geen groep oor sulke omvattende bronne m.b.t. sy voorgeslagte beskik as die blanke Afrikaner nie. Dit waarskynlik onder meer omdat feitlik alle blanke Afrikaners vir ongeveer die eerste 250 jaar aan die NG Kerk behoort het en die dokumente nie soos baie van die Europese dokumente in oorloë verwoes is nie.
Op 'n ander trant skryf Daniël dat Karel Schoeman nog 'n indeks van sy VOC-registers beskikbaar gestel vir aflaai. Klik HIER.

Friday, 10 October 2008

MAANDVERGADERING: 18 OKTOBER 2008

Datum: Saterdag, 18 Oktober 2008

Tyd: 14:00 tot 16:00

Plek: NG Kerk, Ontdekkerskruin, Phillipslaan, Ontdekkers, Roodepoort
(padkaart onder)

Onderwerp: Die Ontwikkeling van 'n Elektroniese Genealogiese Dataabsasis van Burgerlike Sterftes Gedurende die Anglo-Boereoorlog: 1899 -- 1902

Aanbieder: Celesté Reynolds

Verkorte CV:
 • 1998 – 2001: Erfeniskoördineer van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). Een van haar take was die organisering van die 100-jarige herdenking van die Anglo-Boereoorlog. Dit is waar haar studie rakende die burgerlike sterftes gedurende die dié oorlog beslag het. Na deeglike ondersoek is tot die slotsom gekom dat daar slegs afsonderlike lyste is van die sterftes van vroue, kinders en bejaardes wat in die oorlog oorlede is en nie 'n gekonsolideerde lys nie.
 • 2007: Ná meer as vyf jaar se navorsing verwerf Celesté ‘n meestersgraad (met lof) aan die Noordwes-universiteit (NWU).
 • 2008: Aangestel as Argivaris by die NWU. Haar take sluit onder meer in die saamstel van inventarisse, die ontsluiting en beskikbaarstelling van inligting sowel as die langtermynbewaring van historiese dokumente asook die Universiteit se fotoversameling
 • Celesté dien op die bestuur van Erfenis Potchefstroom wat homself beywer vir die bewaring van ons kultuurerfenis. Sy is lid van Historia, SAMA, SAPCON en dien op die bestuur van die Noordwestak van die SA Genealogiese Genootskap. Sy is ook betrokke by die saamstel van die FAMNEA-publikasie.
 • Haar verhandeling is beskikbaar by die takbiblioteke van die NWU, insluitend die Vanderbiljpark- en Mafikengkampus. Die CD wat die databasis van name van oorlogslagoffers bevat, kan daar besigtig word.
 • Die Akademie vir Wetenskap en Kuns het vanjaar geld beskikbaar gestel vir die publisering van haar MA-verhandeling. Dit word selde vir ’n Meestersgraad oorweeg.
Toegang: R5,00 vir verversings.

KLIK OP DIE KAART OM DIT VERGROOT
(BRON: Mail and Guardian Online)

Sunday, 05 October 2008

TV Personality a Genealogist

What does a radio and TV personality do in his free time? Especially if he is young, South African, controversial, a disc jockey of note and one of the judges of the TV show, IDOLS?

He researches his family history.

Why does he do it?

"Because it's the stuff you can't change: the way you look, sound, your talents or lack thereof, your genetic predisposition to run or fight, how clever or stupid you are, all the good stuff. So shouldn't you want to know what that stuff is?"

Read the story of Gareth Cliff here.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...